Wydawca treści Wydawca treści

Obszary natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków (tzw. Dyrektywa Ptasia)
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt (tzw. Dyrektywa Siedliskowa)

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju. Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Na terenie Nadleśnictwa (grunty Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych) ustanowiono 1 obszar Natura 2000 w ramach wdrażania Dyrektywy Ptasiej (OSO) i 4 obszary z Dyrektywy Siedliskowej OZW - obszary mające znaczenie dla Wspólnoty zatwierdzone przez Komisję Europejską (projektowane SOO) i czekające na formalne wyznaczenie przez Państwo jako specjalne obszary ochrony.


OSO Dolina Nidy PLB 260001

Obszar został ustanowiony na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U.2011 nr 25 poz. 133 z późn. zm.).

Jest to dolina rzeki o szerokości 2-3 km, a wyjątkowo 6 km. Charakterystyczne dla doliny są meandry i starorzecza. Na znacznym obszarze występują łąki kośne przechodzące w miejscach zabagnionych w turzycowiska. Przy starorzeczach i oczkach wodnych występują zespoły szuwarowe, a w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki szuwar mannowy.
Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie koryta występują zarośla wierzbowe i olsy, a także sporadycznie zespoły łęgowe. W okresie wiosennym i letnim wzbierająca rzeka tworzy rozległe rozlewiska. Całkowita powierzchnia tego OSO wynosi 19956 ha i pokrywa się z OZW „Ostoja Nidziańska"; stwierdzono tu występowanie 37 gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG.